ESTATUTS


Constituïda el 17 de novembre de 2010, la “Fundació Lluís Llach” fundació privada, registrada al Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura. Departamento General de Política e Industrías Culturales, Subdirección General de Promoción de Industrias Culturales y de Fundaciones y Mecenazgo con el número 960. Classificada per Ordre de La Consejera.


CAPÍTOL I CONSTITUCIÓ DE LA FUNDACIÓ
Article 1. Denominació, naturalesa, domicili i àmbit d'actuació.
1. La FUNDACIÓ LLUÍS LLACH és una organització sense fi de lucre, que té afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de les finalitats d'interès general que es detallen en aquests Estatuts.
2. El domicili estatutari de la FUNDACIÓ s'estableix en el Carrer Sepúlveda, 147 Pral, 1a, 08011 Barcelona.
3. La FUNDACIÓ desenvoluparà principalment les seves activitats en les següents Comunitats Autònomes: Catalunya, País Valencià i les Balears, no obstant això, podrà actuar a la resta del territori de l'Estat espanyol, així com a escala internacional.

Article 2. Personalitat jurídica, començament d'actuacions, durada temporal i règim normatiu.
1. La Fundació tindrà personalitat jurídica des de la inscripció de l'escriptura pública de la seva constitució en el corresponent Registre de Fundacions i a partir d'aquell moment començarà les seves actuacions.
2. La Fundació que es constitueix tindrà una durada temporal indefinida. No obstant això, si, en algun moment, les finalitats pròpies de la Fundació poguessin estimar-se complertes, o resultessin d'impossible realització, el Patronat podrà acordar l'extinció d'aquella conforme al disposat en la legislació vigent i a l'article 25 d'aquests Estatuts. 3. Règim normatiu: La Fundació es regeix per la voluntat del fundador manifestada en aquests estatuts, per les disposicions que en interpretació i desenvolupament dels mateixos estableixi el patronat i, en tot cas, per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions i les altres normes de desenvolupament.

CAPÍTOL II FINALITATS I BENEFICIARIS DE LA FUNDACIÓ
Article 3. Finalitats
Són finalitats de la Fundació:
1. - Fomentar l'estudi, la promoció i el coneixement de la llengua i cultura catalanes. La realització o promoció d'activitats que contribueixin a l'esmentat coneixement, especialment en l'àmbit de la música i les altres manifestacions culturals. Així com la promoció, estímul i protecció d'institucions de caràcter cultural i social que promoguin les esmentades finalitats.
2. - Fomentar el desenvolupament social, econòmic, educatiu i cultural d'aquelles societats que per la seva llengua, cultura i situació social poden ser qualificades de mereixedores d'una especial protecció per garantir la defensa dels aspectes que defineixen la seva identitat cultural, econòmica i social.
3. - La cooperació al desenvolupament en general, però especialment en els àmbits de cultura, formació, educació i societat de la informació.

Article 4. Activitats Per a la consecució de les finalitats esmentades a l'article anterior, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s'enumeren a continuació:
1. Projectes de desenvolupament en matèria cultural, com a l'organització i realització de tot tipus d'activitats culturals, especialment en matèria musical com concerts; convocar premis; fomentar intercanvis culturals amb l'objectiu de consolidar, desenvolupar i donar a conèixer la identitat cultural dels pobles i col·lectius beneficiaris, especialment els de llengua i cultura catalanes.
2. Projectes de desenvolupament en formació professional i educacional.
3. Projectes de desenvolupament socioeconòmic: inversions, agropecuàries i artesanals, familiars, productives i socials, materials, assistència tècnica, capacitació, etc. El Patronat en podrà desenvolupar altres que consideri necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.
A més, per tal d'obtenir ingressos, la Fundació podrà realitzar activitats mercantils l'objecte de les quals estigui relacionat amb les finalitats fundacionals o siguin complementàries o accessòries de les anteriors, amb submissió a les normes reguladores de la defensa de la competència, com les següents:
Arrendaments d'immobles, el titular dels quals fos la Fundació.
Arrendament de béns propietat de la Fundació.
El Patronat en podrà desenvolupar altres que consideri necessàries per a la consecució de les finalitats fundacionals.
El desenvolupament de les finalitats de la Fundació podran efectuar-se, entre altres maneres possibles, pels següents, que s'enumeren sense propòsit exhaustiu:
a) Per la Fundació directament, en instal·lacions pròpies o alienes.
b) Creant o cooperant a la creació d'altres entitats de naturalesa associativa, fundacional o societària.
c) Participant o col·laborant en el desenvolupament de les activitats d'altres entitats, organismes, institucions o persones de qualsevol classe, físiques i jurídiques, que d'alguna manera puguin servir a les finalitats perseguides per la Fundació.

Article 5. Beneficiaris
1. - Les finalitats fundacionals de la Fundació es dirigeixen amb caràcter genèric a les següents col·lectivitats de persones.
--Que fomentin l'estudi, la promoció i el coneixement de la llengua i cultura catalanes, així com ho exemplifiquin i encarnin.
--Aquelles que per la seva llengua, cultura i situació social poden ser qualificades de mereixedores d'una especial protecció per garantir la defensa dels aspectes que defineixen la seva identitat cultural i supervivència econòmica i social.
2. - El Patronat, a l'hora de determinar els beneficiaris de l'activitat de la Fundació, actuarà amb criteris d'imparcialitat i no discriminació sempre que sigui precisa la delimitació dels beneficiaris, en casos tals com l'atorgament de beques, el finançament de projectes, o, entre altres, els intercanvis, la Fundació atendrà de manera principal a aquelles persones que formin part del sector de la població que pugui ser atès conforme als objectius fundacionals, sempre d'acord amb els criteris generals d'imparcialitat i no discriminació i els particulars de mèrit, capacitat, sense perjudici dels quals també pugui considerar la pluralitat territorial, o les situacions personals de necessitat dels beneficiaris, ordre de petició i altres anàlegs.

Article 6. Aplicació dels recursos al compliment de les finalitats La Fundació destinarà efectivament el patrimoni i les seves rendes al compliment de les seves finalitats fundacionals.
1. Haurà de ser destinat, almenys, al compliment de les finalitats fundacionals el 70 per 100 dels resultats de les explotacions econòmiques que es desenvolupin i dels ingressos que s'obtinguin per qualsevol altre concepte, en els termes previstos per la legislació vigent.
2. El termini per al compliment d'aquesta obligació serà el comprès entre l'inici de l'exercici en el qual s'hagin obtingut i els quatre anys següents al tancament de l'esmentat exercici.
3. - Els recursos de la Fundació s'entendran afectes sense determinació de quotes a la realització de les finalitats fundacionals

Article 7. Informació
El Patronat donarà informació suficient de les finalitats i activitats de la Fundació perquè siguin conegudes pels seus eventuals beneficiaris i altres interessats.

CAPÍTOL III GOVERN DE LA FUNDACIÓ
Article 8. Patronat
1. El Patronat és l'òrgan de govern i representació de la Fundació.
2. Correspon al Patronat complir les finalitats fundacionals i administrar amb diligència els béns i drets que integren el patrimoni de la Fundació, mantenint el rendiment i utilitat dels mateixos.

Article 9. Composició
1. Estarà constituït per un mínim de tres i un màxim de quaranta Patrons que adoptaran els seus acords per majoria en els termes establerts als presents Estatuts.
2. Podran ser membres del Patronat les persones físiques que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin inhabilitades per a l'exercici de càrrecs públics.
3. Les persones jurídiques podran formar part del Patronat i hauran de designar la persona o persones físiques que les representin.
4. Els patrons exerciran el seu càrrec gratuïtament sense perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que el càrrec els ocasioni a l'exercici de la seva funció.

Article 10. Regles per a la designació i substitució dels seus membres.
1. La designació dels membres integrants del primer Patronat es farà pels fundadors i constarà en l'escriptura de constitució.
2. La designació de nous membres es farà pel Patronat que figuri inscrit en el corresponent Registre de Fundacions i per acord de la majoria dels seus membres.
3. En el moment de la proposició dels nous membres, i abans de la seva designació final, el fundador es reserva de forma vitalícia la possibilitat de proposar o de rebutjar els nous patrons. L'esmentada prerrogativa és exclusiva del fundador i s'extingirà amb ell.
4. Els Patrons hauran d'acceptar els seus càrrecs en la forma prevista en la legislació vigent i la seva acceptació es notificarà formalment al Protectorat i s'inscriurà en el Registre de Fundacions.
5. El nomenament dels Patrons tindrà una durada de cinc anys i seran reelegibles indefinidament per períodes d'igual durada. En qualsevol cas, s'entendrà prorrogat el càrrec de patró des de la seva caducitat fins a la pròxima renovació del Patronat i en tot cas, com a màxim fins a la reunió que aprovi els comptes anuals posteriors a la data de caducitat del càrrec. Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s'esgoti el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres.

Article 11. President.
1. Els Patrons elegiran entre ells un President al que correspon ostentar la representació de la Fundació davant de tota classe de persones, autoritats i entitats públiques o privades, convocar les reunions del Patronat, presidir-les, dirigir els seus debats i, en el seu cas, executar els acords, podent realitzar per a això tota classe d'actes i firmar aquells documents necessaris a tal finalitat.
2. El President disposa de vot de qualitat per dirimir els empats que poguessin produir-se en les votacions que es realitzin en el Patronat.

Article 12. Secretari.
1. El Patronat nomenarà un Secretari, càrrec que podrà recaure en una persona aliena a aquell, en el cas del qual tindrà veu però no vot.
2. Correspon al Secretari la certificació dels acords del Patronat, la custòdia de tota la documentació pertanyent a la Fundació, aixecar les actes corresponents a les reunions del Patronat, expedir les certificacions i informes que siguin necessaris i, totes aquelles que expressament se li encomanin. En els casos de malaltia, absència o vacant exercirà les funcions de Secretari el vocal més jove del Patronat.

Article 13. Atribucions del Patronat Sense perjudici de les preceptives autoritzacions del Protectorat, seran facultats del Patronat.
a) Exercir el govern i representació de la Fundació i aprovar els plans de gestió i programes periòdics d'actuació de la mateixa.
b) Interpretar i desenvolupar els Estatuts i, en el seu cas, acordar la modificació dels mateixos, sempre que resulti convenient als interessos de la Fundació i a la millor consecució de les seves finalitats.
c) Fixar les línies generals sobre la distribució i aplicació dels fons disponibles entre les finalitats de la Fundació.
d) Nomenar apoderats generals o especials.
e) Seleccionar els beneficiaris de les prestacions fundacionals.
f) Aprovar el pla d'actuació i els comptes anuals que hagin de ser presentats al Protectorat.
g) Acordar l'obertura i tancament de les seves Delegacions.
h) Adoptar acords sobre l'extinció o fusió de la Fundació en cas d'impossibilitat de compliment dels seus objectius.
i) Delegar les seves facultats en un o més patrons, sense que puguin ser objecte de delegació l'aprovació dels comptes i del pla d'actuació, la modificació dels Estatuts, la fusió i la liquidació de la Fundació, així com aquells actes que requereixin l'autorització del Protectorat.

Article 14. Obligacions del Patronat
En la seva actuació el Patronat s'haurà d'ajustar al preceptuat en la legislació vigent i a la voluntat del fundador manifestada en aquests Estatuts.

Article 15. Responsabilitat dels Patrons.
1. Els Patrons hauran d'ocupar el càrrec amb la diligència d'un representant lleial.
2. Els Patrons respondran solidàriament davant la Fundació dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la Llei o a aquests Estatuts, o pels realitzats sense la diligència amb què han d'ocupar el càrrec.
3. Els Patrons s'hauran de presentar a les reunions a que siguin convocats i complir en les seves actuacions amb el determinat en les disposicions legals vigents i als presents Estatuts.

Article 16. Cessació i suspensió de Patrons.
1. La cessació i la suspensió dels Patrons de la Fundació es produiran en els supòsits previstos a l'article 18 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions.
2. La renúncia al càrrec de Patró podrà dur-se a terme per qualsevol dels mitjans i mitjançant els tràmits previstos per a l'acceptació.
3. La substitució, la cessació i la suspensió dels Patrons s'inscriuran en el corresponent Registre de Fundacions.

Article 17. Forma de deliberació i adopció d'acords.
El Patronat es reunirà, almenys, dues vegades a l'any i tantes vegades com sigui precís per a la bona marxa de la Fundació. Correspon al President convocar les reunions del mateix, bé a iniciativa pròpia, bé quan ho sol·liciti, almenys, un terç dels seus membres. En aquest últim cas la reunió s'haurà de fer dins dels trenta dies següents a la sol·licitud. La convocatòria es farà arribar a cada un dels membres, almenys amb cinc dies d'antelació a la data de la seva celebració, utilitzant un mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció. En la mateixa s'indicarà el lloc, dia i hora de celebració de la reunió, així com, l'ordre del dia. En cas d'urgència podrà reduir-se l'esmentat termini i fins i tot efectuar-se la convocatòria en forma verbal.
No serà precisa convocatòria prèvia quan es trobin presents tots els patrons i acordin per unanimitat la celebració de la reunió.
El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multi conferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d'intervenir en les deliberacions i l'emissió del vot. La reunió s'ha d'entendre feta al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s'han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multi conferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l'ordre del dia de tots aquells assumptes que s'han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids. Es podran adoptar acords mitjançant l'emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedi constància de la recepció del vot i que es garanteixi l'autenticitat. S'entén que l'acord s'adopta al lloc del domicili de la persona jurídica i en la data de recepció de l'últim dels vots vàlidament emesos
2. El Patronat quedarà vàlidament constituït quan es presentin almenys la meitat més un dels seus membres.
3. Els acords s'adoptaran per majoria de vots, excepte quan els estatuts i la legislació vigent estableixin majories qualificades.
4. Serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts en els següents casos:
a) Modificació de la finalitat
b) Nomenament de nous patrons
5. De les reunions del Patronat s'aixecarà pel Secretari la corresponent Acta, que haurà de ser sotmesa a aprovació de tots els membres presents en les mateixes. Aquesta es transcriurà al corresponent llibre i serà firmada pel Secretari amb el vistiplau del President.
6. El càrrec de patró que recaigui en persona física s'haurà d'exercir personalment. No obstant això, podrà actuar en el seu nom i representació un altre patró pel designat. Aquesta actuació serà sempre per a actes concrets i haurà d'ajustar-se a les instruccions que, en el seu cas, el representat formuli per escrit.

CAPÍTOL IV ALTRES ÒRGANS I CÀRRECS
Article 18.COMITÈ D'HONOR:
El Comitè d'Honor de la Fundació, la constitució del qual és discrecional, estarà constituït per personalitats rellevants del món cultural, social, acadèmic i econòmic, i tindrà una funció de caràcter consultiu.

Article 19. -DIRECTOR-GERENT.
El Patronat pot nomenar un director o directora que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró o una persona que no pertanyi a la fundació. La relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.
El càrrec de director és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpia del càrrec i a les seves funcions. Serà necessària l'autorització del Protectorat de Fundacions del Ministeri de Cultura en els supòsits d'autocontractació.
Quan no sigui patró, el director assisteix a totes les reunions del Patronat al qual se'l convoca i pot intervenir amb veu però sense vot.

CAPÍTOL V RÈGIM ECONÒMIC DE LA FUNDACIÓ
Article 20. Patrimoni
1. El Patrimoni de la Fundació està format per tots els béns, drets i obligacions susceptibles de valoració econòmica, que integrin la dotació així com per aquells que adquireixi la Fundació posteriorment a la seva constitució, s'afectin, o no a la dotació.
2. La Fundació haurà de figurar com a titular de tots els béns i drets integrants del seu patrimoni, que hauran de constar al seu inventari anual.
3. El patronat promourà, sota la seva responsabilitat, la inscripció a nom de la Fundació dels béns i drets que integren el seu patrimoni, als Registres públics corresponents.

Article 21. Finançament
1. La Fundació, per al desenvolupament de les seves activitats, es finançarà amb els recursos que provinguin del rendiment del seu patrimoni i, en el seu cas, amb aquells altres procedents dels ajuts, subvencions o donacions que rebi de persones o entitats, tant públiques com privades.
Així mateix, la Fundació podrà obtenir ingressos per les seves activitats, sempre que això no impliqui una limitació injustificada de l'àmbit dels seus possibles beneficiaris.
2. Queda facultat el Patronat per fer les variacions necessàries en la composició del patrimoni de la Fundació, de conformitat amb el que aconselli la conjuntura econòmica de cada moment i sense perjudici de sol·licitar l'autorització deguda o procedir a l'oportuna comunicació al Protectorat.
3. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural.
4. La Fundació portarà una comptabilitat ordenada i adequada a la seva activitat que permeti un seguiment cronològic de les operacions realitzades. Per a això portarà necessàriament un llibre Diari i un llibre d'Inventaris i de Comptes Anuals i aquells altres llibres obligatoris que determini la legislació vigent.
5. En la gestió econòmic-financera, la Fundació es regirà pels principis i criteris generals determinats en la normativa vigent.

Article 22. Comptes anuals i Pla d'actuació.
1. Els comptes anuals seran aprovats pel patronat en el termini màxim de sis mesos des del tancament de l'exercici, sense que pugui delegar aquesta funció en altres òrgans de la fundació i es presentaran al Protectorat dins dels deu dies hàbils següents a la seva aprovació.
2. El patronat aprovarà i remetrà el protectorat en els últims tres mesos de cada exercici, un pla d'actuació, en el que quedaran reflectits els objectius i les activitats que es prevegi desenvolupar a l'exercici següent. El patronat no podrà delegar aquesta funció en altres òrgans de la fundació.

CAPÍTOL VI MODIFICACIÓ, FUSIÓ I EXTINCIÓ
Article 23. Modificació
1. El Patronat, podrà modificar els presents Estatuts, sempre que resulti convenient als interessos de la Fundació. En qualsevol cas, serà procedent modificar els Estatuts quan les circumstàncies que van presidir la constitució de la Fundació hagin variat de manera que aquesta no pugui actuar satisfactòriament d'acord amb els Estatuts en vigor.
2. Per a l'adopció d'acords de modificació estatutària, serà precís un quòrum de votació favorable de, almenys, dues terceres parts dels membres del Patronat.
3. La modificació o nova redacció dels Estatuts acordada pel Patronat es comunicarà al Protectorat i haurà de ser formalitzada en escriptura pública i inscrita en el corresponent Registre de Fundacions.

Article 24. Fusió
El Patronat de la Fundació podrà acordar la fusió d'aquesta amb una altra Fundació sempre que resulti convenient en interès de la mateixa.
L'acord de fusió haurà de ser aprovat amb el vot favorable de, almenys, tres quartes parts dels membres del Patronat.

Article 25. Extinció
1. La Fundació s'extingirà per les causes, i d'acord amb els procediments establerts per la legislació vigent.
2. L'extinció de la Fundació determinarà l'obertura del procediment de liquidació que es realitzarà pel Patronat sota el control del Protectorat.
3. La totalitat dels béns i drets resultants de la liquidació es destinaran a les fundacions o a les entitats no lucratives privades que persegueixin finalitats d'interès general i que tinguin afectats els seus béns, fins i tot per al supòsit de la seva dissolució, a la consecució d'aquells, i que estiguin considerades com a entitats beneficiàries del mecenatge, d'acord amb la legislació fiscal vigent, o a entitats públiques de naturalesa no fundacional que persegueixin finalitats d'interès general. Queda expressament autoritzat el Patronat per realitzar l'esmentada aplicació.

 

   


        


 Copyright © 2002, www.lluisllach.com - Avis Legal